Regler

Följande regler gäller för Skinnskattebergs Småbåtsklubbs båthamn, dess båtplatser och tillhörande område.

 

Generella föreskrifter

Medlem åligger att med aktsamhet begagna båthamnens anläggningar.

Medlem är skyldig ersätta skador, som han/hon eventuellt åsamkar klubbens egendom och utrustning.

Underlåtenhet att följa klubbens stadgar samt dessa regler kan medföra att tilldelad båtplats återtages och erlagda avgifter förverkas.

Detta innebär allmänt:

att båtklubben fritages från allt ansvar för såväl båtar förtöjda i hamnen eller upplagda på land, som för deras sjösättning, samt även som från ansvar för båtägare tillhörig egendom.

att båtägare med inbyggd toalett ej kan räkna med någon fast anläggning för tömning av toalettavfall vid vår båthamn då vår båthamn ej fyller kravet enligt lagtext om ”normalt anlöps av båtar med avlämningsbehov”

att båtplats till båt med inbyggd toalett ej kan beredas enligt föregående att-sats

att det är förbjudet att vidta åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller inom båtklubbens område.

att cykling och motorfordonstrafik är förbjuden på bryggorna.

Detta innebär för båtplats:

att båtplats hyres ut till den avgift som årstämman fastställt inför varje säsong. Avgiften debiteras en gång per år

att medlem äger rätt att med egen båt nyttja förhyrd båtplats årligen under den tid bryggorna är sjösatta. Innan nyttjandetidens slut skall båten vara avlägsnad från platsen. Om så ej skett har klubben rätt att klippa låsanordning och flytta båten till säker plats eller om nödvändigt även upp på land. Medlem kan då ej kräva ersättning för klippt låsanordning.

att medlem är skyldig att förtöja med fjädrar i bommar och vid behov avfendra båt på ett betryggande sätt för att förhindra skador på bryggor, bommar och bredvidliggande båtar. Tips och råd för säker förtöjning

att genast ta upp eller länsa båt som sjunkit eller blivit liggande i marvatten.

att medlem är skyldig att meddela hamnkaptenen om han/hon inte ska sjösätta senast på det av styrelsen angivet datum som sista datum för sjösättning. Medlem som inte meddelar förskjutning av sjösättningsdatum kan mista sin plats även om man betalat båtplatsavgiften.

att medlem som inte sjösatt den senaste säsongen automatiskt mister sin plats om inte båtplats utnyttjas direkt vid efterföljande säsong. Styrelsen kan godkänna en förlängning om synnerliga skäl föreligger, dock maximalt två säsonger.

att Hamnkapten äger rätt att omfördela platserna och begära flytt av båt till annan plats än den av medlemmen för närvarande utnyttjad plats. Sådan flytt skall omedelbart åtlydas av medlemmen.

att medlem som under säsongen byter båt (som kräver annan plats) inte äger rätt till ny sådan plats omedelbart, men har i mån av tillgång företräde framför blivande medlemmar.

att avtalad båtplats inte får överlåtas, utlånas eller uthyras av båtplatsinnehavaren utan båtklubbens medgivande. Om båtklubben har skäl att anta att båtplatsen överlåtits eller hyrts ut i andra hand äger båtklubben rätt att utan dröjsmål återta båtplatsen och omhänderta eventuell utrustning som kvarlämnats. Kostnader, som uppkommer för båtklubben i samband härmed, ska betalas av båtplatsinnehavaren/båtägaren.

att med båtplats medföljer så kallad arbetsplikt, dels vid bryggutläggning och bryggupptagning samt därutöver enligt anslaget arbetsschema delta vid gräsklippning och vård av klubbens markytor. Arbetsavgift om 250:- per tillfälle utgår vid frånvaro från de 2 förstnämnda.

att båt som utan båtklubbens medgivande lämnats ”vind för våg” eller som på annat sätt kvarligger inom båtklubbens område efter den 15 juni betraktas som övergiven/upphittad, och anmäls som detta hos polisen. Båten kan komma att säljs eller skrotas efter 3 månader. Medlem, som inom dessa 3 månader återkräver omhändertagen båt, äger rätt att återfå båten om han betalar båtklubbens kostnader för omhändertagandet. Medlemmen är skyldig att betala klubbens skrotningskostnader i de fall detta uppstår.

att för undvikande av fara samt vid risk för haveri eller skada på anläggning eller annan båt har klubben rätt att klippa låsanordning och flytta båten till säker plats eller om nödvändigt även upp på land. Medlem kan då ej kräva ersättning för klippt låsanordning

att nyckel måste användas för att öppna grind får att ta sig ut på bryggan samt för att lämna bryggan. 

att båtplatsinnehavare som kvitterat ut sin nyckel ansvarar för att bryggrindarna ej lämnas uppställda längre än nödvändigt 

att varje båtplatsinnehavare får kvittera ut sin nyckel mot en depositionsavgift på 100:-

Båthamnen

För Båthamnen gäller även vad som är beskrivet i Regler och information

Rampen

Medlem som endast nyttjar rampen äger endast rätt att parkera sin bil med trailer/båtvagn inom klubbens område under ”själva båtturen”, all övrig parkering sker utanför området. Medlemskort skall vid dessa tillfällen vara placerat väl synligt via bilens framruta. Bommen till Rampen skall stängas efter nyttjande. Det är ej tillåtet att lämna bommen öppen annat än när rampen skall nyttjas. Detta är en ansvarsfråga som kan drabba styrelsen

Adressändring

Medlem är själv ansvarig för att rätt postadress och e-post adress är angiven till båtklubbens register. Den som på grund av felaktigt angiven adress ej mottagit båtklubbens debitering av avgiften och därmed försummat att betala densamma inom stipulerad tid, har förverkat rätten till båtplatsen. Detta kan även gälla vid båtplatstilldelning.

* * * * *

Ovanstående regler som antagits vid båtklubbens årsmöte 2013-04-04 och uppdaterats vid årsmötet 2014-04-10 samt 2017-02-14 gäller från och med 2017-02-14 och tillsvidare. Röd text markerar senast uppdaterad text.

De anses accepterade av medlem och blir bindande med medlems inbetalning av aktuell årsavgift. De anslås, tillsammans med övrig klubbinformation, endast på klubbens hemsida och det åligger därför varje medlem att hålla sig uppdaterad om vad som här står skrivet.

Styrelsen

Skinnskattebergs Småbåtsklubb