Stadgar

STADGAR FÖR SKINNSKATTEBERGS SMÅBÅTSKLUBB = SSBK
Antagna vid årsmöte den 17/3 1986
Justeringar gjorda 1991, 1995 och 2005

§ 1

Klubbens ändamål är att främja fritidsaktiviteter för båtägare i Nedre Vättern, samt handhava brygganläggning.
Att verka för ett gott kamratskap samt att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse för nytta och nöje

§ 2

Medlem kan intagas av styrelsen.

§ 3

Årsavgift fastställs på årsmöte. Nyantagen medlem erlägger årsavgift senast en månad efter invalet och erhåller då ett ex av klubbens stadgar. Årsavgiften uttages av kassören. Den som ej betalt avgiften senast 1 månad efter utsänt inbetalningskort kan ej påräkna vidare medlemskap. Nytt medlemskap kan erhållas efter ansökan.

§ 4

Medlem som önskar sitt utträde ur klubben skall därom underätta styrelsen. Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt att klubbens anseende därav lider, motverkar klubbens ändamål och skadar dess intresse, eller ej fullgör de skyldigheter som framgår av § 3 kan på förslag av styrelsen å allmänt sammanträde uteslutas ur klubben. Medlem som begär utträde eller utesluts ur klubben äger ej rätt återfå av honom inbetalda avgifter.

§ 5

Klubbens angelägenheter handlägges av styrelsen, som skall verka för att klubbens och medlemmarnas intressen tillgodoses.

§ 6

Styrelsen skall bestå av : ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt kontaktman (hamnkapten) och minst en suppleant. Ordförande och halva antalet styrelseledamöter samt suppleanter väljs av årsmöte, som skall hållas före båtsäsongens början årligen.

§ 7

Klubbens räkenskapsår omfattar fr o m 1 jan t o m 31 dec. Räkenskaperna skall vara klara för revision den 31 jan. För granskning av styrelsens förvaltning skall vid årsmöte två revisorer väljas för en tid av ett år samt två revisorsuppleanter. Revisorerna skall granska klubbens kassa, dess räkenskaper, inventariematrikel och protokollsböcker samt tillse att däri antecknas såsom stadgarna bestämma. Räkenskaper och verifikationer skall, åtföljda av revisionsberättelse, i god tid före årsmöte återställas till styrelsen.
Revisorerna skall bestämt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Revisorerna äga rätt att kalla klubbens medlemmar till extra sammanträde när de finna omständigheterna så påfordra.

§8

Varje medlem äger egen röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet utom i de fall då särskilt är stadgat. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Om sluten omröstning begäres skall sådan företagas. Endast medlem som inbetalt vederbörliga avgifter och som i övrigt fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa stadgar äga deltagande i val och omröstningar. Styrelsen deltager ej i val av revisorer.

§9

Klubbens firma tecknas av kassören och ordförande var för sig.

§10

För ändring av klubbens stadgar fordras beslut därom med minst två tredjedelar av de angivna rösterna vid två på varandra följande sammanträden med minsta två månaders mellanrum och varav det senare skall vara det ordinarie årsmötet.

§ 11

Kallelse till årsmötet skall ske senast fjorton dagar före mötet. Vid årsmötet skal följande ärenden behandlas:

 1. Sammanträdets stadgeenliga kallande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän
 5. Föredragning av protokoll
 6. Föredragning av års- och revisionsberättelse
 7. Beviljande av ansvarsfrihet
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av två styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
 11. Övriga ärenden

§ 12

Fråga om klubbens upplösande kan endast behandlas på ett årsmöte varvid kallelse i detta fall skall delgivas medlemmarna senast fjorton dagar före mötet med särskilt angivande av att frågan om klubbens upplösande står på dagordningen. Därest beslut fattas om klubbens upplösning, vilket endast kan ske om tre fjärdedelar av de närvarande är eniga därom skall detta beslut bekräftas på ett ytterligare årsmöte. Sedan beslut fattas om klubbens upplösande och detta beslut vunnit stadgeenlig kraft, skall klubbens samtliga tillgångar överlämnas till Skinnskattebergs kommun.