Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2022

Datum: 2022-02-22
Plats: Matsalen Skinnskattebergs Byggservice.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Rickard Grusell valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Stefan Andersson
 6. Jan Lindberg läste upp årsmötesprotokollet från 2021 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en verksamhetsberättelse för år 2021 som godkändes och lades till handlingarna.
 8. Jan Lindberg föredrog en aktuell kassarapport som godkändes och lades till handlingarna
 9. Ove Lindström läste upp en revisionsberättelse för 2021 som godkändes och lades till handlingarna
 10. Årsmötet beviljade 2021 års styrelse ansvarsfrihet.
 11. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år Jan Lindberg (omvald till 2024)
  2. Sekreterare 2 år Rickard Grusell (vald till 2023)
  3. Kassör 2 år Helena Mikkelä (vald till 2023)
  4. Ledamot Roger Johansson 2 år (nyvald till 2024)
  5. Hamnkapten 1 år Kenth Steensen (omvald till 2023)
  6. Suppleant 1 år Kjell Lignell (omvald till 2023)
 12. Ordförande Jan Lindberg och kassör Helena Mikkelä valdes till firmatecknare var för sig.
 13. Revisorer 1 år Christer Lindqvist (omvald) och Ove Lindström (omvald)
 14. Revisorssuppleant 1 år Kjell Lignell (omvald)
 15. Valberedning 1 år Styrelsens uppdrag att hitta kandidat
 16. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2023.
  Medlemsavgift, 200:-
  Liten båtplats, 500:-
  Stor båtplats, 700:-
 17. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2022-04-23 kl 09.00.
 18. Övriga frågor:
  1. Diskuterades arbetskvällar före bryggiläggning för reparationer och nymontering av rör-kassetter till bryggorna
  2. Diskuterades fortsatt investering i kameraövervakning. Styrelsen får i uppdrag att be Loke AB, Jan Onning om en ny offert i enlighet med diskussioner 2021
  3. Diskuterades huruvida Båtklubben kan ta över ansvaret för den traditionella Gösnatta då Fiskeklubben upplöstes förra året. Styrelsen får i uppdrag att ta frågan angående organisation, avgifter, priser osv samt förslag att till den kvällen erbjuda teckna sig som stödmedlem till Båtklubben till reducerad avgift..
 19. Mötet avslutas

Vid protokollet

Rickard Grusell sekreterare                                  Jan Lindberg, ordförande,

Justeras.

Ove Lindström                                                       Stefan Andersson  

Närvarande:
Stefan Andersson, Jan Lindberg, Rickard Grusell, Ove Lindström,
Kenth Steensen, Krister Lindkvist, Torgny Johansson.