Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2021

Datum: 2021-04-06
Plats: Matsalen Skinnskattebergs Byggservice.

 1. Vice Ordförande Rickard Grusell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Vice Ordförande Rickard Grusell valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Bo Eriksson och Kenth Steensen
 6. Stefan Andersson läste upp årsmötesprotokollet från 2020 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2020 som godkändes.
 8. Ove Lindström föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2020, och båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2020 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år Jan Lindberg (vald till 2022)
  2. Vice ordförande 2 år Rickard Grusell (omvald till 2023)
  3. Kassör 2 år Helena Mikkelä (omvald till 2023)
  4. Sekreterare 2 år Stefan Andersson (vald till 2022)
  5. Hamnkapten 1 år Kenth Steensen (omvald till 2022)
  6. Suppleant 1 år Kjell Lignell (omvald till 20211)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Helena Mikkelä valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Revisorer 1 år Christer Lindqvist (omval) och Ove Lindström (omval)
 13. Revisorssuppleant 1 år Kjell Lignell (omval)
 14. Valberedning 1 år Styrelsens uppdrag att hitta kandidat
 15. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2022.
  Medlemsavgift, 200:-
  Liten båtplats, 500:-
  Stor båtplats, 700:-
 16. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2020-04-17 kl 09.00.(rikta rören och lägga ut bommarna)
 17. Övriga frågor:
  1. Många båtar ligger efter sjökanten, kan kommunen få dom till bryggorna?
  2. Ska bryggor och bommar ligga kvar i sjön över vintern? Beslut tas senare
  3. Inköp av rörkassetter till stolparna önskas, samt skruv och mutter måste köpas in
  4. Antons grävjobb har ett pris på 15 000 kr, +- 2000 kr
  5. Lars Sjöberg skall tillfrågas om han kan hjälpa till med kabel-belysning samt
  6. Gärna fler som ställer upp och jobbar utöver städdagar, bryggilägg/upptag..

18. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Stefan Andersson sekreterare                                  Rickard Grusell ordförande,

Justeras.

Kenth Steensen                                                       Bosse Eriksson  

Närvarande:
Stefan Andersson, Jan Lindberg, Rickard Grusell, Ove Lindström,
Kenth Steensen, Krister Lindkvist, Olli Rantanen.