Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb

Datum: 2013-04-04
Plats: Mötesrummet Systemairhallen.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Marko Lotvonen.
 6. Stefan Andersson läste upp årsmötesprotokollet från 2012 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2012 som godkändes.
 8. Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2012. Båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2012 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år                     Jan Lindberg (omvald till 2014)
  2. Vice ordförande 2 år              Rickard Grusell (nyvald till 2015)
  3. Kassör 2 år                            Mikael Lönnberg (omvald till 2015)
  4. Sekreterare 2 år                     Stefan Andersson (nyvald till 2014)
  5. Hamnkapten1 år                    Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år                       Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg
  valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Revisorer 1 år                                    Marko Lotvonen (omval)
  Ove Lindström (omval)
 13. Revisorssuppleant 1 år                      Bengt-Ove Forsberg (omval)
 14. Valberedning 1 år                              Ove Lindström (omval)
 15. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2013.
  1. Medlemsavgift                      100 :-
  2. Liten båtplats                        400 :-
  3. Stor båtplats                         600 :-
  4. Nya Bryggan Liten båtplats  500 :-
  5. Nya Bryggan Stor båtplats   700 :-
 16. Information om Nya Bryggan
 17. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2013-04-27 alt 2013-05-04, om det är isfritt. Bryggupptagning planeras till 2013-10-05. Sista dag för för iläggning av båt bestämdes till 2013-06-15.
 18. Hanteringen av ”tomma platser” skall även i år ske så som föregående år. Vid utskick av inbetalningskort skall ett bifogat brev medfölja där det står att om båt ej lagts i senast den 15/6 skall hyrestagaren kontaktas. Därefter hyrs platsen ifråga ut i andra hand av Båtklubben. Dvs båtägaren förlorar sin plats för säsongen.
 19. Diskuterades nytt förslag till regler som kompletterar stadgarna vad gäller båthamnen och båtplatserna. Dessa regler finns att läsa på klubbens hemsida och anses accepterade av medlem i och med inbetalande av avgiften.
 20. Mötet avslutades med fika

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-Stefan Andersson                                                                          Jan Lindberg

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-Ove Lindström                                                                                Marko Lotvonen

 

Skinnskatteberg 2013-04-04

Närvarolista:

Jan Lindberg
Kjell Lignell
Rickard Grusell
Ove Lindström
Marko Lotvonen
Mikael Lönnberg
Benjamin Träff
Tom Myrland
Stefan Andersson
Björn Hildingstam