Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2020

Datum: 2020-02-18
Plats: Mötesrummet Pro lokalen.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Tony Hildingstam.
 6. Stefan Andersson läste upp årsmötesprotokollet från 2019 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Jan Lindberg läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2019 som godkändes.
 8. Ove Lindström och Helena Mikkelä föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2019, och båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2019 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år Jan Lindberg (vald till 2022)
  2. Vice ordförande 2 år Rickard Grusell (vald till 2021)
  3. Kassör 2 år Helena Mikkelä (vald till 2021)
  4. Sekreterare 2 år Stefan Andersson (vald till 2022)
  5. Hamnkapten 1 år Kenth Steensen (omval)
  6. Suppleant 1 år Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Helena Mikkelä valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Revisorer 1 år Christer Lindqvist (omval) och Ove Lindström (omval)
 13. Revisorssuppleant 1 år Kjell Lignell (omval)
 14. Valberedning 1 år Ove Lindström (omval)
 15. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2021.
  Medlemsavgift, 200:-
  Liten båtplats, 500:-
  Stor båtplats, 700:-
 16. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2020-04-18 kl 09.00.
 17. Övriga frågor:
  1. Mycket lediga platser, vad kan det bero på?
  2. Ta bort en liten båtplats längst in, blir lite bredare småplatser
  3. Jan Lindberg hade information om investeringsplanen framöver. Mera rör samt rörkassetter till bryggorna.

18. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Stefan Andersson sekreterare                                  Jan Lindberg ordförande,

Justeras.

Ove Lindström                                                           Tony Hildingstam

Närvarande:
Stefan Andersson, Jan Lindberg, Rickard Grusell, Ove Lindström,
Tony Hildingstam, Björn Hildingstam, David Hildingstam, Kenth Steensen, Erik Kärkki.