Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2018

Datum: 2018-02-13
Plats: Mötesrummet Pro lokalen.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Tony Hildingstam.
 6. Jan Lindberg läste upp årsmötesprotokollet från 2017 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2017 som godkändes.
 8. Ove Lindström och Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2017, och båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2017 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år Jan Lindberg (omvald till 2020)
  2. Vice ordförande 2 år Rickard Grusell (vald till 2019)
  3. Kassör 2 år Mikael Lönnberg (vald till 2019)
  4. Sekreterare 2 år Stefan Andersson (omvald till 2020)
  5. Hamnkapten 1 år Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Omedelbar justering av paragraf 11
 13. Revisorer 1 år Kjell Lignell (omval)   Ove Lindström (omval)
 14. Revisorssuppleant 1 år Christer Lindqvist (omval)
 15. Valberedning 1 år Ove Lindström (omval)
 16. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2017.
  Medlemsavgift, 200:-
  Liten båtplats, 500:-
  Stor båtplats, 700:-
 17. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2018-04-21 kl 09.00.
 18. Diskussion om PH-värdet i sjöarna (fisket har blivit sämre, hur mår sjöarna egentligen)
 19. Jan Lindberg hade information om investeringsplanen framöver
 20. Önskemål om en iläggsbrygga, ex gjuten eller pålad. Tas upp på styrelsemöte.
 21. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Stefan Andersson  sekr                                          Jan Lindberg   ordf,

 

Justeras.

Ove Lindström                                                      Tony Hildingstam

Närvarande:
Jan Lindberg
Stefan Andersson
Rickard Grusell
Mikael Lönnberg
Ove Lindström
Tony Hildingstam
Björn Hildingstam
Erik Kärki
Peter Åhlén
Krister Lindqvist
.