Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2017

Datum: 2017-02-14
Plats: Mötesrummet Aspebo.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Kjell Lignell.
 6. Stefan Andersson läste upp årsmötesprotokollet från 2016 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2016 som godkändes.
 8. Ove Lindström föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2016. Båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2016 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år Jan Lindberg (vald till 2018)
  2. Vice ordförande 2 år Rickard Grusell (omvald till 2019)
  3. Kassör 2 år Mikael Lönnberg (omvald till 2019)
  4. Sekreterare 2 år Stefan Andersson (vald till 2018)
  5. Hamnkapten 1 år Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Omedelbar justering av paragraf 11
 13. Revisorer 1 år Kjell Lignell (omval)   Ove Lindström (omval)
 14. Revisorssuppleant 1 år Christer Lindqvist (omval)
 15. Valberedning 1 år Ove Lindström (omval)
 16. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2017.
  Medlemsavgift, 200:-
  Liten båtplats, 500:-
  Stor båtplats, 700:-
 17. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2016-04-22 kl 09.00.
 18. Fungerar bra att man på hemsidan kan gå in och själv välja vilken vecka man vill ha gräsklippning och städning. Samma gäller för 2017
 19. Betongplattorna i rampen skall fixas till.
 20. Måste ordna med ett antal sänkstenar till förtöjning av bryggor
 21. Jan Lindberg hade information om investeringsplanen framöver.
 22. Justering av båtplatserna
 23. Önskemål att köpa in en badflotte att ha vid piren
 24. Lås och 75 st nycklar till bryggrindarna skall köpas in och förslag om deposition på 100 kr för nycklarna godkändes.
 25. Förfrågan fån kommunen om båtklubben kan vara med och ordna med nåt arrangemang för flyktingbarn, fiske båtåka eller något.
 26. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Stefan Andersson  sekr                                          Jan Lindberg   ordf,

 

Justeras.

Ove Lindström                                                      Kjell Lignell

Närvarande:
Jan Lindberg
Ove Lindström
Tony Hildingstam
Björn Hildingstam
Kenth Steensen
Rickard Grusell
Teuvo Helisten
Martin Nylund
Magnus Lagerqvist
Stefan Andersson.