Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs småbåtsklubb

Datum: 2011-03-21
Plats: Hyresgästföreningens lokal Klockarberget.

Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 1. Mötet godkände årsmötets kallande.
 2. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 3. Rickard Grusell valdes till årsmötets sekreterare.
 4. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Kjell Lignell.
 5. Jan Lindberg läste upp årsmötesprotokollet för 2010 som godkändes och lades till handlingarna.
 6. Jan lindberg läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2010 som godkändes.
 7. Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse. Båda godkändes.
 8. Årsmötet beviljade 2010 års styrelse ansvarsfrihet.
 9. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år                     Jan Lindberg (vald till 2012)
  2. Vice ordförande 2 år              Rickard Grusell (nyvald till 2013)
  3. Kassör 2 år                            Mikael Lönnberg (omvald till 2013)
  4. Sekreterare 2 år                     Ulf Lindström (vald till 2012)
  5. Hamnkapten1 år                    Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år                       Kjell Lignell (omval)
 10. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 11. Revisorer 1 år                                    Marko Lotvonen (nyval) och Gert-Ove   Johansson (omval)
 12. Revisorssuppleant 1 år                      Bengt-Ove Forsberg (omval)
 13. Valberedning 1 år                              Ove Lindström (nyval)
 14. Medlems-, och båtplatsavgift för år 2011, årsmötet beslutade om oförändrad avgift.
  1. Medlemsavgift                      100 :-
  2. Liten båtplats                        400 :-
  3. Stor båtplats                          600 :-
 15. Bryggiläggning kommer att ske 2011-04-30, om det är isfritt. När sjön är isfri skall rampen frigöras för att underlätta för de som drar båten via trailer.
 16. Ordförande Jan Lindberg berättade om läget angående den ”uppsnyggning” som skall ske av området runt båthamnen, detta i kommunens regi.
 17. Hanteringen av ”tomma platser” skall även i år ske så som förra året. Vid utskick av inbetalningskort skall ett bifogat brev medfölja där det står att om båt ej lagts i senast den 20/6 skall hyrestagaren kontaktas. Därefter hyrs platsen ifråga ut i andra hand av Båtklubben. Dvs båtägaren förlorar sin plats för säsongen.
 18. När båtplats hyrs ut i andra hand måste Hamnkapten få info om detta.
 19. Rickard Grusell informerade om offert för kameraövervakning av båthamnen då båtägare både under 2010 och 2009 samt även tidigare  år utsatts för polisanmälda stölder samt skadegörelse. Efter diskussion beslöts att uppdra till styrelsen att vidare undersöka möjligheterna.
 20. Diskuterades belysning. Förslag om belysning längst ut på bryggan samt även byte av armatur på den stolpe som finns vid båthuset. Beslöts att åtgärda med medlemmars hjälp i styrelsens regi.
 21. Mötet avslutades med fika

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-

Rickard Grusell                                                                              Jan Lindberg

 

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-

Ove Lindström                                                                               Kjell Lignell

 

 

 

Skinnskatteberg 2011-03-21

 

Närvarolista:

Jan Lindberg
Kjell Lignell
Lars Sjöberg
Erik Käärki
Rickard Grusell
Ove Lindström
Ulf Lindström
Marko Lotvonen
Mikael Lönnberg
Evert Westman
Benjamin Träff
Thomas Sjögren