Årsmötesprotokoll 2012

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs småbåtsklubb

Datum: 2012-03-20
Plats: Fikarummet Reningsverket.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Rickard Grusell valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Kjell Lignell.
 6. Rickard Grusell läste upp årsmötesprotokollet från 2011 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Jan Lindberg läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2011 som godkändes.
 8. Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2011. Båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2011 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år                     Jan Lindberg (omvald till 2014)
  2. Vice ordförande 2 år              Rickard Grusell (nyvald till 2013)
  3. Kassör 2 år                            Mikael Lönnberg (omvald till 2013)
  4. Sekreterare 2 år                     Stefan Andersson (nyvald till 2014)
  5. Hamnkapten1 år                    Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år                       Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Revisorer 1 år                                    Marko Lotvonen (omval) och Ove Lindström (nyval)
 13. Revisorssuppleant 1 år                      Bengt-Ove Forsberg (omval)
 14. Valberedning 1 år                              Ove Lindström (omval)
 15. Medlems-, och båtplatsavgift för år 2012, årsmötet beslutade om oförändrad avgift.
  1. Medlemsavgift                      100 :-
  2. Liten båtplats                        400 :-
  3. Stor båtplats                         600 :-
 16. Bryggiläggning kommer att ske lördag 2012-04-21, om det är isfritt.
 17. Ordförande Jan Lindberg berättade om kommunens önskemål om att utöka brygganläggningen med 15-20 platser syftande till att öka kommunens attraktionsvärde för nyinflyttade samt att även några av dessa platser skulle kunna betraktas som Gästhamnsplatser. Från kommunens sida föredrogs via Jan Lindberg 2 olika alternativ, det ena syftande till ett arrendeförfarande och det andra till ett för klubben, investeringsförfarande. Önskemålet innefattade även önskan om att nå ett resultat om detta redan till denna säsong. Investeringskostnader för ny brygganläggning motsvarar  ca 150-200 kSEK. Beslöts att uppdra åt Anders Öberg att föra klubbens talan visavi kommunen syftande till ett mera konkret förslag för klubben ta ställning. Detta att ske via styrelsemöte alternativt Extra stämma. Beslöts även att uttrycka årsstämmans önskan enligt följande ”Klubben anser att kommunen bör stå för kostnaden och att klubben endast står för ”skötsel” kostnader. Alternativt en ”lägre” arrendekostnad under en rimlig avskrivningstid, som täcks av de intäkter som de nya båtplatserna förväntas ge.”
 18. Hanteringen av ”tomma platser” skall även i år ske så som föregående år. Vid utskick av inbetalningskort skall ett bifogat brev medfölja där det står att om båt ej lagts i senast den 18/6 skall hyrestagaren kontaktas. Därefter hyrs platsen ifråga ut i andra hand av Båtklubben. Dvs båtägaren förlorar sin plats för säsongen.
 19. Om båtplats hyres ut i andra hand måste Hamnkapten få info om detta. Nytt är även att det fortsättningsvis ej ska vara möjligt att hyra ut i andra hand längre än en (1) säsong.
 20. Mötet avslutades med fika

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-

Rickard Grusell                                                                              Jan Lindberg

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-

Ove Lindström                                                                                Kjell Lignell

 

Skinnskatteberg 2012-03-20

Närvarolista:

Jan Lindberg
Kjell Lignell
Rickard Grusell
Ove Lindström
Marko Lotvonen
Mikael Lönnberg
Benjamin Träff
Tom Myrland
Thomas Johansson
Stefan Andersson
Mikael Werner
Anneli Kiiski
Egil Tennö
Anders Öberg