Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2016

Datum: 2016-02-16
Plats: Mötesrummet Systemairhallen.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Kjell Lignell.
 6. Stefan Andersson läste upp årsmötesprotokollet från 2015 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2015 som godkändes.
 8. Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2015. Båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2015 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år Jan Lindberg (omvald till 2018)
  2. Vice ordförande 2 år Rickard Grusell (vald till 2017)
  3. Kassör 2 år Mikael Lönnberg (vald till 2017)
  4. Sekreterare 2 år Stefan Andersson (omvald till 2018)
  5. Hamnkapten1 år Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Omedelbar justering av paragraf 11
 13. Revisorer 1 år Kjell Lignell (nyval)   Ove Lindström (omval)
 14. Revisorssuppleant 1 år Christer Lindqvist (omval)
 15. Valberedning 1 år Ove Lindström (omval)
 16. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2016.
  Medlemsavgift, 100:-
  Liten båtplats, 500:-
  Stor båtplats, 700:-
 17. Bestämdes enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften höjs från och med 2017 till 200:-
 18. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2016-04-23 kl 09.00.
 19. Information av Rickard Grusell om att man på hemsidan kan gå in och själv välja vilken vecka man vill ha gräsklippning och städning.
 20. Betongplattorna i rampen skall fixas till.
 21. Målarfärg till klubbstugan har köpts in.
 22. Jan Lindberg hade information om investeringsplanen framöver.
 23. Justering av båtplatserna
 24. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Stefan Andersson  sekr                                          Jan Lindberg   ordf,

 

Justeras.

Ove Lindström                                                      Kjell Lignell

Närvarande:
Jan Lindberg
Mikael Lönnberg
Ove Lindström
Kenth Steensen
Rickard Grusell
Bo Eriksson
Stefan Hedström
Kjell Lignell
Tom Myrland
Stefan Andersson.