Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2015

Datum: 2015-02-26
Plats: Mötesrummet Systemairhallen.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Kjell Lignell.
 6. Jan Lindberg läste upp årsmötesprotokollet från 2014 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en verksamhetsberättelse för år 2014 som godkändes.
 8. Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2014. Båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2014 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år                Jan Lindberg (omvald till 2016)
  2. Vice ordförande 2 år         Rickard Grusell (omvald till 2017)
  3. Kassör 2 år                       Mikael Lönnberg (omvald till 2017)
  4. Sekreterare 2 år                Stefan Andersson (omvald till 2016)
  5. Hamnkapten 1 år              Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år                   Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Omedelbar justering av paragraf 11
 13. Revisorer 1 år                            Marko Lotvonen (omval) och Ove Lindström (omval)
 14. Revisorssuppleant 1 år             Christer Lindqvist (nyval)
 15. Valberedning 1 år                      Ove Lindström (omval)
 16. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2015.
  Medlemsavgift                  100 :-
  Liten båtplats                    500 :-
  Stor båtplats                     700 :-
 17. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2015-04-25 kl 09.00.
 18. Diskuterades Grillplats på lämplig plats, som lades på is.
 19. Marken mellan klubbstugan och rampen måste jämnas till.
 20. Nyckeln till klubbstugan har försvunnit under sommaren.
 21. Organisera nyckel överlämningen vid gräsklippningen bättre, samt ändra grupperna lite.
 22. Beslöts att avvakta med utläggning av Lilla bryggan samt att diskutera vidare om ev. försäljning av den lilla smala bryggan med bommar.
 23. Jan Lindberg lämnar en klubbinformation till 0222:an för publicering.
 24. Mötet avslutades med fika

Vid protokollet:

——————————–                                                                ——————————-
Stefan Andersson, sekr.                                                                Jan Lindberg,ordf.

Justeras

——————————–                                                                ——————————-
Ove Lindström                                                                               Kjell Lignell

Närvarande:
Ove Lindström
Jan Lindberg
Kjell Lignell
Stefan Andersson
Rickard Grusell
Mikael Lönnberg
Bo Eriksson
? ?