Årsmötesprotokoll 2002

Skinnskattebergs småbåtsklubb
Årsmötesprotokoll den 28/4 2002

 

 1. Mötet öppnades av ordförande Göran Pettersson som hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 13 medlemmar infann sig till årsmötet
 2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Göran Pettersson och Ulf Lindström
 3. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Göran Emilsson och Bertil Leneklint att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
 4. Mötet godkände årsmötets behöriga utlysande. Samtliga medlemmar har fått kallelse. Dagordningen godkändes
 5. Verksamhetsberättelsen för 2002 lästes upp av Tom Myrland.
 6. Vid frånvaro av kassören så läste ordföranden upp kassa- och revisionsberättelsen.
  Kassabehållningen är på ca 14000 kronor
  Pentti Lahtinen undrade hur det var med klubbens telefonavgifter, ordförande förklarade att när den uppgjorda avtalstiden med Telia går ut, så övergår vi till att ha betalkort i vår telefon, det innebär att det belopp som finns innestående efter de två åren går in på betalkort.
 7. Mötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Båtplats- och medlemsavgifterna är detsamma som föregående år
 9. Arbetsavgifter för medlemmar som har båtplats beslutades bli som tidigare 100 kronor för de som ej fullgör de åtagande som tillkommer de som har båtplats.
  Utöver detta så tillkommer det en avgift 100 kronor för iläggning och 200 kronor för upptagning av bryggor. Denna avgift tas ut i efterhand av de medlemmar som har båtplats men ej är närvarande vid dessa arbeten. Den extra avgiften tillkom efter en lång diskussion för att få en bättre uppslutning ifrån båtplatsmedlemmarna för dessa arbeten. Det är bättre att 44 medlemmar kommer än att det är för få.
 10. Vid utskickande av inbetalningskort till medlemmarna så beslutade mötet att det även med protokoll från årsmötet.
 11. Val:
  Till ordförande på två år omvaldes Göran Pettersson
  Till sekreterare på två år omvaldes Ulf Lindström
  Till hamnkapten på ett år omvaldes Tom Myrland
  Till styrelsesuppleant på ett år valdes Torgny Johansson
  Till revisorer på ett år omvaldes Lennart Pettersson och Ingvar Söderkvist.
  Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Raimo Kiiski
  Till valberedare på ett år omvaldes Gert-Ove Johansson och Mikael Lönnberg
 12. Bidragsansökningar
  Ulf Lindström redogjorde för mötet att han haft ett samtal med Marie Stam på Kultur och Fritid angående bidrag, men där är chanserna små för klubben att kunna få bidrag.
  Skötselbidrag kan tänkas men knappast investeringsbidrag.Båtklubben skall inskicka ansökningar till Kultur och Fritid om bidrag.
 13. Åtgärdsprogram för 2002
  Styrelsens förslag om åtgärder under 2002
  Iordningställande av nerfart och urgrävning nedanför betongplattan.
  Ansvarig: Tom Myrland. Arbetet skall påbörjas så fort det finns en maskin tillgänglig.
  Montering av bom i nerfarten. Bommen är under tillverkning.
  Ansvarig: Göran Pettersson
  Upptagning av två rör som har blivit kvar från föregående år i samband med upptagning av bryggor. Detta skall göras i samband med årets iläggning av bryggor, om vattennivån tillåter.
  Reparation och översyn av bryggor
  Ansvarig: Göran Pettersson. Skall göras den 4/5 kl 09.00 Kallelse utskickas.
  Märkning av båtplatsnr och bommar
  Ansvarig: Tom Myrland
  Kompletteringar till lilla bryggorna
  Ansvarig: Juha Pikkuaho
  Rep av trasig bom
  Ansvarig: Sölve Karlsson
  Rep av fönsterfoder och ventilationsgaller på kojan
  Ansvarig: Ulf Lindström
  Inköp av mtrl till bryggor
  Ansvarig: Göran Pettersson och Ulf Lindström
  Byggnation av nya bryggsektioner får vänta.
 14. Övriga frågor
  En skrivelse till Miljönämnden skall skrivas angående skräpet kring papperscontainerna, det ger inte något gott intryck på de som besöker Skinnskatteberg och stannar till för en stunds rast vid båtklubbens plats.
  Ordförande skall kontakta försäkringsbolag om ansvarsförsäkring för medlemmar under pågående arbeten inom klubben.
  Gert-Ove Johansson föreslog att en gummilist skall monteras på den yttersta bryggan som skydd för båtar vid i- och urlastning.
  Ordföranden påpekade att arbetsgrupperna fungerar inte som de skall, mötet beslutade att en ansvarig i varje grupp skall utses, t ex den som står först på listan.
  Arbetslistan utskickas i samband med inbetalningskorten. Den skall även sättas upp synligt på båtklubbens anslagstavla.
 15. Nyval:
  Eftersom kassören Torbjörn Hed som har ett år kvar på sin mandatperiod, har avsagt sitt uppdrag som kassör så beslutade årsmötet att utse Karl-Åke Haglund till ny kassör i klubben. Karl-Åke  tillträder omgående. Mandatperioden blir på ett år.
  Sekreteraren skickar in uppgifter till Föreningssparbanken och Posten samt Postgirot, att en ny kassör är utsedd.

 

Vid protokollet:

 

——————————–                                                              ———————
Ulf Lindström sekr                                                                          Göran Pettersson ordf

 

Justeras:

 

——————————–                                                              ———————
Göran Emilsson                                                                             Bertil Leneklint