Årsmötesprotokoll 2003

Skinnskattebergs småbåtsklubb
Årsmötesprotokoll den 4 maj 2003

 

 1. Mötets öppnande:
  Mötet öppnades av ordförande Göran Pettersson som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 14 medlemmar infann sig till årsmötet som hölls nere i reningsverkets matsal.
 2. Sammanträdets kallande:
  Mötet godkände årsmötets kallande
 3. Dagordningens godkännande:
  Dagordningen godkändes
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
  Till ordförande för mötet valdes Göran Pettersson. Ulf Lindström valdes till sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare:
  Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Hans-Olov Berglund och Kalevi Vahtera att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
 6. Verksamhetsberättelsen:
  Verksamhetsberättelsen lästes upp av Tom Myrland.
 7. Års- och revisionsberättelse:
  Kassören redogjorde kassarapporten samt läste upp revisionsberättelsen
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen:
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
 9. Val:
  Till vice ordförande på 2 år omvaldes Göran Emilsson
  Till kassör på 2 år omvaldes Kar-Åke Haglund
  Till hamnkapten på 1 år omvaldes Tom Myrland
  Till styrelsesuppleant på 1 år valdes Jan Lindberg
  Till revisorer på 1 år valdes Gert-Ove Johansson och  Lennart Pettersson.
  Till revisorssuppleant på 1 år valdes Raimo Kiiski
  Till valberedare på 1 år valdes Mikael Lönnberg
  Tidigare har det varit två valberedare men det räcker med en.
 10. Medlems.- och båtplatsavgifter:
  Mötet beslutade att medlems- och båtplatsavgifterna blir oförändrade (d.v.s 50:-, 400:-, 600:-) för år 2003
 11. Nerfarten:
  Efter mången diskussion så beslutades det att nerfarten skall bearbetas efter vattennivån och göras framkomlig på ett bra sätt för isättning av båtar. Även en undersökning av en ny lämplig nerfart till höger om piren skall göras.
 12. Nya bryggor:
  Tillverkning av nya bryggor uppskjuts till senare. Kan byggas efter behov. Båtklubben har fått till låns, kommunens sk bastubrygga (3×7,5m). Båtklubben står för fraktkostnaderna från Masbo IP. Den skall monteras längst ut och läggas på tvären.
  Bryggfästen skall beställas snarast, samt översyn om det finns extra vikter om det behövs.
 13. Arbetslista:
  Arbetslista med arbetsuppgifter till arbetsgrupperna skall finnas synlig inne i kojan, samt även på anslagstavlan.
 14. Bryggiläggning:
  Iläggning av bryggorna skall ske lördagen den 24/5 kl 09.00, kallelse till samtliga båtplatsinehavare göres.
 15. Övriga frågor:
  Bryggan behöver inoljas under året, lämplig arbetsuppgift för arbetsgrupperna. Ordförande ser till att olja finns tillgänglig.
  När kommunen kommer med matjord så skall båtklubben justera gräsplanen framför kojan och plana ut platsen mellan kojan och bäcken för att få plats med ett bord till. Även rensa bort allt bråte som ligger och skräpar ring kojan. Detta är även en lämplig arbetsuppgift för arbetslagen. Tom Myrland ansvarig för arbetsledningen.
  Kassören föreslog att båtklubben avslutar postgirot och övergår till bankgirot. Kostnaderna för postgirot har stigit kraftigt på sista tiden. Kassören fick mötets godkännande att ordna detta.
  Tom Myrland fick till uppdrag att sätta ut skyltar, förbjuden badning från bryggor, samt fiske förbjudet mellan båtarna. Detta skall göras för att klubben skall gå fri vid ev tillbud.

 

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ———————
Ulf Lindström sekr                                                                          Göran Pettersson ordf

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————–
Hans-Olov Berglund                                                                        Kalevi Vahtera