Årsmötesprotokoll 2004

Skinnskattebergs småbåtsklubb
Årsmötesprotokoll den söndagen den 2 maj 2004

 1. Mötets öppnande:
  Mötet öppnades av ordförande GöranPettersson som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 12 medlemmar infann sig till årsmötet som hölls nere i reningsverkets matsal.
 2. Sammanträdets kallande:
  Mötet godkände årsmötets kallande
 3. Dagordningens godkännande
  Mötet godkände dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
  Till ordförande för mötet valdes Göran Pettersson. Ulf Lindström valdes till sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare:
  Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Bertil Leneklint och Jan Lindberg att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
 6. Föredragning av 2003 års protokoll:
  2003 års protokoll lästes upp av sekreteraren
 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen:
  Verksamhetsberättelsen stod på baksidan av dagordningen.
 8. Föredragning av års- och revisionsberättelse:
  Revisor Gert-Ove Johansson redogjorde kassarapporten samt läste upp revisionsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen:
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelseledamöter:
  Till ordförande på två år omvaldes Göran Pettersson
  Till sekreterare på två år omvaldes Ulf Lindström
  Till hamnkapten på ett år omvaldes Tom Myrland
  Till suppleant på ett år valdes Mikael Lönnberg
  ——————————–
  Val av två revisorer på ett år valdes Gert-Ove Johanssonoch  Bertil Leneklint.
  Val av revisorssuppleant på ett år valdes Raimo Kiiski
  Val av valberedare på ett år valdes Mikael Lönnberg
 11. Inoljning av bryggor
  Mötet beslutade att inoljning av bryggorna skall göras på måndag den 3 maj kl 18.00
  Medtag penslar och ett glatt humör. Hamnkaptenen ringer och försöker få ihop några fler villiga själar som kan ställa upp.
 12. Bryggiläggning
  Mötet beslutade att iläggning av bryggor skall göras på lördag den 8 maj kl 9.00. Kallelse till samtliga som har båtplats.
 13. Information om branden och anskaffning av ny stuga
  Sekreteraren lämnade information om branden samt att en ny stuga tillsammans med Masbo Bevattning Ekonomisk Förening är beställd. Storleken på stugan blir 15 m2, nytt bygglov måste inlämnas senast måndagen 3 maj 2004, detta sköter sekreteraren om. Bygglov är redan beviljat. Stugmaterialet väntas levereras vecka 21-22.
  Sekreteraren föreslog att kontakt tages med Bevattningsföreningen om ett upprättande av ett avtal mellan ägarna. Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att ordna detta.
  Brandförsäkring tecknas av Masbo bevattning ek. förening, premien delas lika mellan föreningarna.
 14. Medl.- och båtplatsavgifter
  Mötet beslutade att nuvarande skall gälla Fn 50:-, 400:-, 600:-
 15. Övriga frågor
  Kassören Karl-Åke Haglund har avsagt sitt uppdrag med omedelbar verkan. Mötet beslutade att tillmötesgå hans begäran.
  Till ny kassör på ett år valdes Jan Lindberg enhälligt, han tillträder omgående. Han fick i uppdrag att fullfölja föregående års beslut att avsluta postgirot och övergå till bankgiro under förutsättning att det blir billigare.
  Mötet beslutade att inköpa ett nytt hänglås till bommen av typ kodlås så att de medlemmar som inte har båtplats får möjlighet att sjösätta sin båt på ett enkelt sätt.
  Mötet beslutade att utebliven arbetsinsats vid bryggiläggning påföres an avgift på 100:- i samband med inbetalningskortet för medlems- och båtplatsavgiften. Utebliven avgift vid bryggupptagning tas ut separat.
  Årsmötet beslutade att upphöra med personliga utskick om årsmöten utan skall istället annonsera i 0222,an samt på anslagstavlor. En anslagstavla skall finnas vid den nya stugan.
  Även annonsering Fagersta-Postens det händer, skall göras.
  Detta gäller även för övriga arbetsuppgifter som kan komma.
  Hamnkaptenen skall skriva ut arbetslistor och en korrekt medlemsförteckning

 

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-
Ulf Lindström sekr                                                                          Göran Pettersson ordf

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-
Bertil Leneklint                                                                                Jan Lindberg