Årsmötesprotokoll 2006

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs småbåtsklubb den 15/5 2006
Plats: Hyresgästföreningens lokal Klockarberget

 1. Mötets öppnande:
  Sekreterare Ulf Lindström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
  16 medlemmar besökte årsmötet
 2. Mötets stadgeenliga kallande:
  Sekreteraren förklarade, att alla hade ej blivit kallade på grund av adressändringar som ej har kommit klubben till kännedom. Mötet godkände ändå årsmötets kallande
 3. Val av ordförande för mötet:
  Göran Emilsson valdes till att leda årsmötet
 4. Val till sekreterare för mötet:
  Ulf Lindström valdes till sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet:
  Som protokolljusterare valdes Kalevi Vahtera och Tom Myrland
 6. Föredragning av årsprotokoll för 2005:
  2005-års protokoll skickades runt så samtliga fick ta del av den. Mötet gav protokollet godkänt
 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen för år 2005:
  Även verksamhetsberättelsen skickades runt så att alla fick ta del av den. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
 8. Föredragning av kassa- och revisionsberättelse för år 2005:
  Kassör Jan Lindberg redogjorde kassarapporten, trots inköp av nya bryggor så finns det lite pengar kvar till eventuella utgifter.
  Bertil Leneklint läste upp revisionsberättelsen
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen:
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2005
 10. Val av styrelseledamöter:
  Ordförande på 2 år valdes Jan Lindberg (nyval)
  Sekreterare på 2 år valdes Ulf Lindström
  Hamnkapten på 1 år valdes Tom Myrland
  Suppleant på 1 år valdes Kjell Lignell
 11. Val av två revisorer på ett år
  Till revisorer på ett år valdes Bertil Leneklint och Gert-Ove Johansson
 12. Val av revisorssuppleant på ett år
  Bengt-Ove Forsberg valdes till revisorssuppleant
 13. Val av valberedare på ett år
  Till valberedare valdes Tommi Isokääntä
 14. Medlems- och båtplatsavgifter
  Årsmötet beslutade att nuvarande avgifter kvarstår.
  (medlemsavgift 50:-, liten båtplats 400:-, stor båtplats 600:-)
 15. Sammanfattning av inköp av nya bryggor
  Ulf Lindström redogjorde för mötet att klubben verkligen hade gjort ett bra köp. Kostnaderna för bryggorna enligt katalogpris skulle vara ca 60000:-, men nu hamnade priset på 33000:- + resekostnad på ca 450:-
 16. Kommande arbeten för iläggnng av bryggor
  Mötet beslutade att redan på tisdag 16/5 skall arbeten utföras med att flytta bomfästen m.m. Alla bör hjälpa till varje kväll fram till dess att bryggorna blir klara.
 17. Bryggiläggning
  Bryggiläggning sker den 28/5 kl 09.00 Om bryggorna är klara. Kallelse kommer.
 18. Fyllnadsval
  Mikael Lönnberg valdes som kassör på ett år efter kassör Jan Lindberg som blir ordförande. Firmatecknare blir Jan Lindberg ordförande och Mikael Lönnberg kassör var för sig. Allt enligt förenings stadgar paragraf 9.
  Protokoll till postgiro.
 19. Övriga frågor
  Ulf Lindström föreslog mötet att vi talar med Göran Pettersson om han vill hjälpa hamnkaptenen med de arbetsuppgifter som han inte hinner med. Mötet beslutade att sekreteraren tar kontakt med Göran Pettersson.
  Mötet beslutade att gamla bryggor som blir över skall säljas.
  Uppsnyggning av området skall göras, Kiiskis släp skall bort, även betongflaken.
  Vahtera undrade om det skall göras något med nerfarten. Mötet beslutade att ev. asfaltering skall göras, men först en inspektion om markförhållandena.
  Angående uthyrning av ej använda båtplatser. Båtplatser får uthyras i andra hand till endast medlem på högst ett år enl tidigare beslut. (årsmötesbeslut 1998)
  Den som står för båtplatsen är betalningsskyldig till båtklubben, för övrigt samma regler som gäller för alla båtplatser.
  Blommor och presentkort från klubben till avgående ordförande som ej var närvarande överlämnas av Tom Myrland vid hembesök. Göran Pettersson har varit ordförande i femton år.

 

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-
Ulf Lindström sekr                                                                          Göran Emilsson ordf

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-
Kalevi Vahtera                                                                                Tom Myrland