Årsmötesprotokoll 2007

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs småbåtsklubb den 21/5 2007
Plats: Reningsverket Skinnskatteberg

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Sittande Jan Lindberg valdes att leda förhandlingarna
 4. Tom Myrland valdes sekreterare för mötet.
 5. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Roine Pettersson och Peter Söderberg.
 6. Bertil Leneklint läste upp föregående årsmötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport som godkändes
 8. Ulf Lindström föredrog verksamhetsberättelsen och Gert-Ove Johansson föredrog revisionsberättelsen, båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade den tidigare styrelsen ansvarsfrihet.
 10. Ordf. Jan Lindberg samt Kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 11. Val av styrelseledamöter:
  1. Kassör               2 år    Mikael Lönnberg
  2. V. Ordf               2 år    Göran Emilsson
  3. Hamnkapten      1 år    Tom Myrland
  4. St. suppl            1 år    Kjell Lignell
  5. Revisorer           1 år    Bertil Leneklint och Gert-Ove Johansson
  6. Rev. suppl         1 år    Bengt-Ove Forsberg
  7. Valberedning     1 år    Roine Pettersson
 12. Årsmötet beslutade om oförändrad avgift dvs
  1. Medlemsavgift       50 kronor
  2. Liten båtplats       400 kronor
  3. Stor båtplats        600 kronor
  4. Efter diskussion beslöts att styrelsen skall informera sig om intilliggande båtklubbars avgifter t.ex. Fagersta, Köping, Söderbärke för att till nästa år föreslå en ev förändring
 13. Ulf Lindström redogjorde för upphandling samt inköp av nya bryggorna
 14. Följande arbeten bör åtgärdas
  1. Åtgärda rampen
  2. Förlänga korta bommar
  3. Bredda lilla bryggan
  4. Köpa nya fästen att koppla ihop nya bryggan med flotten.
  5. Fixa ljuset i hamnen
  6. Fixa ändarna på bommar som saknar avbärarlist (orange ände)
  1. Ulf Lindström föreslog att vi i tid före t.ex. iläggning har alla tillbehör som behövs
  2. Att arbetsavgift inte tas ut vid giltigt förfall
  3. Att köpa något till Manfred som tack för hjälpen vid iläggningen
  4. Bryggupptagningen bestämdes till mitten av oktober
  5. Bengt-Ove Forsberg föreslog att klubben ordnar egen fisketävling i augusti
  6. Diskussion angående Göran Petterssons båtplats, det bestämdes att Tord måste bli medlem och ställa sig i kö för båtplats, dock får han i år stå kvar på Görans plats
  7. Beträffande kö-ordningen beslöts att om 1:an avstår sin erbjudna plats p.g.a att den inte passar erbjuds platsen till nr 2, men 1:an står kvar överst i turordningen

 

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-
Tom myrland sekr                                                                          Jan Lindberg ordf

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-
Roine Pettersson                                                                            Peter Söderberg