Årsmötesprotokoll 2009

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs småbåtsklubb den 28/4 2009
Plats: Hyresgästföreningens lokal Klockarberget.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna (8 medl närv)
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Dagordningen godkändes
 4. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Jan Lindberg och Ulf Lindström.
 5. Till justerare att jämte ordförande justera årsprotokollet valdes Kjell Lignell och Stefan Andersson.
 6. Ulf Lindström läste föregående årsprotokoll som godkändes.
 7. Verksamhetsberättelse för år 2008 fanns ej. Ordf redogjorde vad som hände under året som gått.
 8. Kassören Mikael Lönnberg föredrog kassarapporten och Bertil Leneklint revisionsberättelsen. Båda godkändes av mötet.
 9. Årsmötet beviljade 2008 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Vice ordförande Göran Emilsson på 2 år
  2. Kassör Mikael Lönnberg på 2 år
  3. Hamnkapten Tom Myrland på 1 år
  4. Suppleant Kjell Lignell på 1 år
 11. Som firmatecknare för år 2009 valdes Ordf Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg.
 12. Till revisorer på 1 år, valdes Bertil Leneklint och Gert-Ove Johansson
 13. Som revisorssuppleant valdes Bengt-Ove Forsberg
 14. Valberedare för 1 år valdes Roine Pettersson
 15. Medlemsavgiften beslutades höjas från 50:- till 100:- båtplatsavgifterna oförändrade.
  1. Medlemsavgift                      100 :-
  2. Liten båtplats                        400 :-
  3. Stor båtplats                         600 :-
 16. Bryggiläggning beslutades ske den 9/5 kl 9,00.
 17. Under övriga frågor beslutades att Ove Lindström blir befriad från båtplatsavgift för år 2009, på grund av ersättning för olja till inoljning av bryggor, (ca 100 liter)
  Folk som befinner sig på bryggorna gör det på egen risk. Någon försäkring finns ej.
  Låsning av bom vid nerfart kommer ej att ske under 2009 på försök.
  Förbättring av småbryggor senareläggs, de skall breddas och göras en smidigare låsanordning.
  Efter att alla druckit ur sitt kaffe så tackae ordföranden för visat deltagande och hälsade all välkomna till bryggiläggningen.

 

Vid protokollet:

 

——————————–                                                                ——————————-
Ulf Lindström sekr                                                                          Jan Lindberg ordf

 

Justeras:

 

——————————–                                                                ——————————-
Kjell Lignell                                                                                      Stefan Andersson