Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll för Skinnskattebergs Småbåtsklubb 2014

Datum: 2014-04-10
Plats: Mötesrummet Reningsverket.

 1. Ordförande Jan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Mötet godkände årsmötets kallande.
 3. Ordförande Jan Lindberg valdes till årsmötets ordförande.
 4. Stefan Andersson valdes till årsmötets sekreterare.
 5. Till protokolljusterare valdes Ove Lindström och Kjell Lignell.
 6. Jan Lindberg läste upp årsmötesprotokollet från 2013 som godkändes och lades till handlingarna.
 7. Stefan Andersson läste upp en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2013 som godkändes.
 8. Mikael Lönnberg föredrog en aktuell kassarapport och revisionsberättelse för 2013. Båda godkändes.
 9. Årsmötet beviljade 2013 års styrelse ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter.
  1. Ordförande 2 år                Jan Lindberg (omvald till 2016)
  2. Vice ordförande 2 år         Rickard Grusell (vald till 2015)
  3. Kassör 2 år                       Mikael Lönnberg (vald till 2015)
  4. Sekreterare 2 år                Stefan Andersson (omvald till 2016)
  5. Hamnkapten1 år               Tom Myrland (omval)
  6. Suppleant 1 år                   Kjell Lignell (omval)
 11. Ordförande Jan Lindberg och kassör Mikael Lönnberg valdes till firmatecknare var för sig.
 12. Omedelbar justering av paragraf 11
 13. Revisorer 1 år                            Marko Lotvonen (omval) och Ove Lindström (omval)
 14. Revisorssuppleant 1 år             Bengt-Ove Forsberg (omval)
 15. Valberedning 1 år                      Ove Lindström (omval)
 16. Medlems-, och båtplatsavgifter för år 2014. Styrelsens förslag till höjning för stora och lilla bryggan till samma nivå som nya bryggan godkändes
  Medlemsavgift                  100 :-
  Liten båtplats                    500 :-
  Stor båtplats                     700 :-
 17. Bryggutläggning kommer att ske lördag 2014-04-26 kl 09.00.
 18. Bryggupptagning planeras till 2014-10-04. Sista dag för iläggning av båt bestämdes till 2014-06-16.
 19. Diskuterades och godkände nytt förslag till tillägg till de regler som kompletterar stadgarna vad gäller båthamnen och båtplatserna. Dessa regler finns att läsa på klubbens hemsida och anses accepterade av medlem i och med inbetalande av avgiften.
 20. Diskuterades Grillplats på lämplig plats, Ligger på alla medlemmar att komma med förslag på platser till styrelsen. Ove Lindström hör med Ulf Johansson om pris på uppbyggnad av lämplig grill.
 21. Tom Myrland ser till att det kommer belysning till bryggorna.
 22. Jan Lindberg informerar om landgången som är beställd och kommer att levereras inom kort.
 23. Diskussion om kameror och övervakning, som skjuts på framtiden.
 24. Försäkringar, Rickard Grusell samlar in information om försäkringar för klubben, tills nästkommande styrelsemöte.
 25. Mötet avslutades med fika

Vid protokollet:

——————————–                                                                ——————————-
Stefan Andersson, sekr.                                                                Jan Lindberg,ordf.

Justeras

——————————–                                                                ——————————-
Ove Lindström                                                                               Kjell Lignell

Närvarande:
Björn Mueller
Kokko Aulis
Ove Lindström
Anders Andehede
Jan Lindberg
Kjell Lignell
Tom Myrland
Fredrik Franksson
Benjamin Träff
Stefan Andersson
Rickard Grusell
Mikael Lönnberg